menu MENU

KawaKawa ziarnista Caffe Crema Dolce

Lavazza
1 kg

Kawa ziarnista Grande Ristorazione

Lavazza
1 kg

Kawa ziarnista Espresso Perfetto

Lavazza
1 kg - ziarnista

Kawa ziarnista Gold Selection

Lavazza
1 kg

Kawa ziarnista Gran Riserve

Lavazza
1 kg

Kawa ziarnista Suerte

Lavazza
1 kg

Kawa ziarnista Espresso Crema Gusto

Lavazza
1 kg

Kawa ziarnista Impressa Blend

Jura
250 g

Kawa ziarnista Malabar Monsooned Indien

Jura
250 g

Kawa ziarnista Cafe Creme

Jura
250 g

Kawa ziarnista San Antonio Honduras

Jura
250 g